Финансов мениджмънт

 • Структуриране на финансовия процес, финансово планиране и анализ

 • Изграждане на финансова дисциплина и внедряване на контрол

 • Осигуравене на ясен, навременен и висококачествен финансов анализ и консултиране на ръководния екип при вземане на стратегически решения

 • Управление на парични потоци

 • Прогнозиране и моделиране на бюджети

  • Подготовка и създаване на модел за бюджет според индустрията и целите, които компанията си е поставила
  • Моделиране на нови бизнес идеи и анализ на доходоностност и стойност на проекта
  • Създаване на подходящи финансови и нефинансови коефициенти за отчитане на рентабилност и развитие според мисията на компанията
 • Мениджърски отчети и оценка на потенциал за развитие

  • Създаване на рамка на месечна отчетност, която помага на управленския екип да вземе решения за развитие на бизнеса
  • Месечна подготовка и презентация пред управленски екип
  • Програма по оптимизиране на разходи и процеси
 • Подкрепа при преструктуриране и набиране на капитал от финансови или инвестиционни структури

  • Дю дилиджънс и оценка на стойността на компанията
  • Разработка на стратегия при изход
  • Процес по реструктуриране
  • Подготовка на цялата документация по набиране на капитал
  • Преговори при договаряне на параметри на сделката

Счетоводна отчетност, данъчни услуги и вътрешен одит

 • Първично осчетоводяване на всички транзакции в ежедневната дейност на компанията

 • Банкови транзакции и засичане на плащания/постъпления

 • Подготовка и анализ на справки Вземания и Задължения и контакт с контрагентите в тази връзка

 • Подготовка на периодични отчети, които се изискват по нормативен акт – месечни и годишни

 • Консултация по ефективно оптимизиране на данъци спрямо регулаторните изисквания, свързани с преки и непреки данъци. Предлагат се ясни и практически решения свързани с данъчното планиране и управление на данъчните рискове, както и аутсорсинг услуги и консултации.

 • Подготовка на документация във връзка с производства възникнали от страна на НАП

 • Анализ на системи и процедури, които се ползват във фирмата, идентификация на силни и слаби страни, възможност и предизвикателства и предложения за подобрения

ТРЗ

ТРЗ

 • Подготовка и разработване на система за изплащане на възнаграждения на служители и/или лица, които са наети по извънтрудови правоотношения

 • Подготовка на досие на новопостъпващ служител, Регистрация/Дерегистрация на трудови договори

 • Месечно изчисление на ведомост за заплати и подготовка на файл за изплащане на възнагражденията на служителите

 • Консултиране в рамките на права и задължения на служителите

Консултантски услуги –  еднократни дейности

 • Консултация и подготовка на презентация и/или бизнeс план ведно с финансов модел

 • Анализ на бизнеса и препоръки за развитие и преструктуриране

 • Интегрирани решения за управления на бизнеса

 • Други според конкретни нужди във финансово-счетоводен план