Финансов мениджмънт

 • Структуриране на финансовия процес, финансово планиране и анализ

 • Изграждане на финансова дисциплина и внедряване на контрол

 • Осигуравене на ясен, навременен и висококачествен финансов анализ и консултиране на ръководния екип при вземане на стратегически решения

 • Управление на парични потоци

Счетоводна отчетност, данъчни услуги и вътрешен одит

 • Първично осчетоводяване на всички транзакции в ежедневната дейност на компанията

 • Банкови транзакции и засичане на плащания/постъпления

 • Подготовка и анализ на справки Вземания и Задължения и контакт с контрагентите в тази връзка

ТРЗ

 • Подготовка и разработване на система за изплащане на възнаграждения на служители и/или лица, които са наети по извънтрудови правоотношения

 • Подготовка на досие на новопостъпващ служител, Регистрация/Дерегистрация на трудови договори

 • Месечно изчисление на ведомост за заплати и подготовка на файл за изплащане на възнагражденията на служителите

 • Консултиране в рамките на права и задължения на служителите

Консултантски услуги –  еднократни дейности

 • Консултация и подготовка на презентация и/или бизнeс план ведно с финансов модел

 • Анализ на бизнеса и препоръки за развитие и преструктуриране

 • Интегрирани решения за управления на бизнеса

 • Други според конкретни нужди във финансово-счетоводен план