Данъчно и финансово счетоводство

Публикувано 27 септември, 2023

Да правим разлика между данъчното и финансовото счетоводство е от значителна важност, защото те имат различни цели и се водят по различни правила. Спазването на техните различия ни е необходимо, за да осигурим съответствие, както с данъчните закони, така и с изискванията за информационна прозрачност и управление на фирмата.

Какво представлява данъчното счетоводство?

То е специализирана област в счетоводството, която поставя своя фокус върху управлението на данъците и данъчните задължения на физическо лице или фирма. Неговата цел е да подсигури, че няма нередности, свързани с данъчните закони и регулации и също така, че всички задължения, свързани с данъците се изпълняват регулярно и правилно. Важно е да се подчертае, че данъчното счетоводство не само се използва за плащане на данъците, но и за оптимизиране на данъчната тежест, като се използват различни легални методи за намаляване на данъците.

Какви са основните цели на данъчното счетоводство?

Основните цели на данъчното счетоводство са:

  • Следене за спазването на всички данъчни закони и разпоредби. Това включва правилното и своевременно подаване на данъчни декларации и плащане на данъци.
  • Минимизира данъчните рискове, като помага да се идентифицират и управляват подобни нежелани рискове и спорове със съответните органи, отговарящи за спазването на данъчните стандарти и правила. В това число подготвяне на необходимата документация в подкрепа на данъчните позиции на субекта.
  • Оптимизиране на данъчната тежест, при което се използват различни данъчни облаги с цел намаляване на общите данъчни задължения на фирма или  физическо лице.
  • Данъчното счетоводство подпомага изготвянето на план за управление на данъчните събития и тяхното влияние върху финансовото състояние на компанията или физическото лице. Това може да включва планиране на инвестиции, структуриране на бизнес операции и други мерки за намаляване на данъчните разходи.
  • То също така се използва, за да се осигури, че данъчните декларации и плащания ще бъдат извършвани своевременно, предотвратявайки такси и глоби за закъснение.

Данъчното счетоводство е важен инструмент за финансовото управление и оптимизация на данъчната тежест на физически лица и предприятия, като същевременно се спазват всички приложими данъчни закони и нормативни актове.

Какво представлява финансовото счетоводство?

Финансовото счетоводство е фокусирано върху класификацията, записването и представянето на финансова информация на компания или организация. Тази информация бива използвана за вътрешни и външни цели и е важен инструмент за финансовото управление и отчитане на финансовото състояние на фирмата. Финансовото счетоводство има за цел да предостави точна и надеждна информация, която да бъде полезна за различните заинтересовани страни.

Какви са основните цели на финансовото счетоводство?

Основните цели на финансовото счетоводство са:

  • Предоставяне на финансови отчети. Финансовите счетоводни данни се представят във вид на финансови отчети, като отчет за приходи и разходи, отчет за промени в капитала и д.р. Тези отчети се използват, за да се предостави най-важната информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на компанията.
  • Финансовото счетоводство се използва за регистриране на всички финансови транзакции и събития, относно предприятието. Това включва приходи, разходи, активи, задължения и капитал.
  • Текущото финансово състояние на фирмите се оценява с помощта на финансовото счетоводство, от управителите, инвеститорите, кредиторите и други заинтересовани страни.
  • Благодарение на финансовото счетоводство компаниите могат да следят своите финансови резултати и да ги сравняват с тези на своите конкуренти, също така и да наблюдават настъпилите финансови промени в собствената си компания. Това е от важно значение, защото по този начин се извършва оценка на производителността и конкурентоспособността на фирмата.
  • Финансовото счетоводство следва специфични счетоводни стандарти и правила, които са наложени от регулаторни органи и законодателство. Тези стандарти и правила имат цел да осигурят съгласуваност и прозрачност на финансовата информация.

Финансовото счетоводство е съществено важно за компаниите, защото представя информация, която е необходима за взимане на стратегически решения, за привличане на инвестиции и за изпълнение на данъчни задължения. То е основно средство за контрол и отчитане на финансовите резултати и структурата на активите и задълженията на компанията.

Какви са разликите между финансово и данъчно счетоводство?

Данъчното и финансовото счетоводство са две различни области в счетоводството, които имат различни цели, методи и изисквания.

Започвайки от различните им цели. Данъчното счетоводство има за основна цел управлението на данъчните задължения и спазването на данъчните закони и регулации. Неговият фокус пада върху изчисляването и подаването на данъчни декларации, за да бъдат определени и заплатени данъците на дадено лице или фирма. Докато финансовото счетоводство се използва за отчитане, класификация и представяне на финансова информация на вътрешни и външни заинтересовани страни за финансовото състояние и резултатите от дейността на фирмата.

Друга разлика между двете счетоводства е от кого и как бива използвана информацията. Информацията от данъчното счетоводство се използва от данъчните органи за определяне и проверка на данъчните задължения на субектите. Това се отнася до плащане на данъци и дали всичко е в съответствие с данъчните закони. Събраната информация от финансовото счетоводство се използва от инвеститори, управители, кредитори, акционери и други заинтересовани страни за анализ на финансово състояние, вземане на решения за инвестиции, кредитиране и стратегическо планиране.

Разлика има и в стандартите и правилата, които двете счетоводства използват. Данъчното счетоводство спазва данъчни закони и правила, наложени от данъчните органи. Докато финансовото счетоводство се води по Международни стандарти за финансово отчитане или национални стандарти, които са различни от данъчните закони и правила.

Друга важна разлика е в метода на отчитане. Данъчното счетоводство използва специфични данъчни правила и методи за изчисляване на данъците, които не винаги съвпадат с методите във финансовото счетоводство, което следва общоприети стандарти за отчитане на транзакции и събития, като следва принципите за съвместимост, надеждност и справедливост.

Горе изброените разлики между данъчното и финансовото счетоводство подчертават различните цели и изисквания на двете области, като е важно компаниите да ги използват правилно, за да спазват данъчните закони и регулации, както и за да предоставят полезна информация на заинтересованите страни свързана с финансовото състояние на фирмата.

Защо използването на данъчното и финансовото счетоводство едновременно е важно?

Използването на двата вида счетоводство е изключително важно за компаниите, защото по този начин те си гарантират по-безпроблемно и продуктивно развитие в бизнес сферите им. Някои от най-важните причини да бъдат използвани двете счетоводни области едновременно са това, че съвместното им използване позволява фирмите да прогнозират приходите, разходите и данъците си, което от своя страна е полезно за  стратегическото планиране и управлението на  ресурсите, с които разполагат компаниите. Също така с помощта на двете счетоводства се намаляват рисковете от спорове с данъчните органи, както и се увеличават шансовете за привличане на нови инвеститори.

Като заключение можем да кажем, че данъчното и финансовото счетоводство са два важни инструмента, които работят заедно, за да осигурят спазване на данъчните закони, оптимизация на данъчната тежест и управление на финансите на компанията. Те предоставят различни видове информация, които са необходими за различни цели и за различни заинтересовани страни.

Ние от MyCFO предлагаме на своите клиенти услугата да водим, както данъчното им счетоводство, така и финансовото. Нашите клиенти имат достъп до специално разработено приложение, в което могат да следят своите финансови показатели в реално време. Това е голямо предимство за всяка фирма, защото по този начин се улеснява процесът по създаване на финансови стратегии свързани с бъдещото развитие на компанията. Същото така подпомага по-бързото и точно вземане на важни решения свързани с управлението на фирмите.

Александър Кирилов
Александър Кирилов