Паричен поток за начинаещи

Публикувано на 29 юни, 2023

Паричният поток е движението на пари в или извън бизнес, проект или финансов продукт. Обикновено се измерва през определен краен период от време и може да се използва за установяване на нивата на възвръщаемост, ликвидност, печалби и за оценка на качеството на инвестициите.

Защо е важно да следим паричния си поток?

Паричният поток е важен, защото ни позволява да изпълняваме съществуващите си финансови задължения, както и да планираме бъдещето. Като балансираме входящите и изходящите си парични потоци, можем да осигурим гладкото ежедневно функциониране на бизнеса си, като в същото време създаваме достатъчно резерви за справяне с пикове и спадове в продажбите, закъснели плащания по фактури или неочаквани разходи.

Анализът на паричния поток ще ни помогне да забележим тенденциите в управлението на паричните средства. Това може да ни бъде от помощ за намаляване на риска от отрицателен резултат. Отчет за паричните потоци трябва да бъде в основата на този анализ. Той е финансов отчет, който показва колко пари влизат и напускат бизнеса ни за даден период от време. Помага ни да идентифицираме печелившите части от бизнеса, да забележим области с упадъци и да разберем кога е подходящият момент за мащабиране

Какви са методите за изчисление на паричния поток?

Изчислението на нетния паричен поток се извършва по два различни метода:Директен и Индиректен.

Директният метод измерва само получените парични средства, обикновено от клиенти, и направените парични плащания, като например към доставчици. След това тези входящи и изходящи потоци се изчисляват, за да се достигне до нетния паричен поток. Този метод за изчисляване на паричния поток отнема повече време, тъй като трябва да бъдат проследени плащанията и разписките за всяка парична транзакция. Фигурите, използвани в този метод, са представени по ясен начин. Те могат да бъдат изчислени, като се използват началните и крайните салда на различни сметки за активи и пасиви и се оценява тяхното нетно намаление или увеличение.

Метод на индиректния паричен поток се изчислява чрез модифициране на нетния доход чрез добавяне или изваждане на разлики, които са резултат от безпарични транзакции. Това се прави, за да се получи точен паричен приток или изходящ поток. Вместо да представя транзакционни данни като директния метод, изчислението започва с цифрата на нетния доход, намираща се в отчета за приходите и разходите на компанията, и прави корекции, за да отмени влиянието на начисленията, направени през отчетния период.

Предимства на отчета за паричния поток:

Паричният отчет е един от най-важните финансови отчети за бизнеса. Паричните средства са жизнената сила на всяка организация и една компания трябва да се справя добре с входящите и изходящите парични потоци, за да остане на повърхността. Има няколко причини, поради които отчетът за паричните потоци е толкова важен:

  • Първо, той представя добър преглед на разходите на компанията, тъй като обхваща всички парични средства, които влизат и излизат. Тази информация е полезна, за да може ръководството да вземе решения къде да намали разходите. Той също така помага на инвеститорите и кредиторите да оценят финансовото състояние на компанията.
  • Друга важна функция на отчета за паричните потоци е, че той помага на бизнеса да поддържа оптимален паричен баланс. Ръководството може да използва информацията в извлечението, за да реши кога да инвестира или да изплаща дългове, защото показва колко пари са налични във всеки един момент. Отчетът за паричните потоци също насърчава ръководството да се съсредоточи върху генерирането на финансови средства. Това е така, защото когато една компания знае къде отиват парите й, тя може да предприеме стъпки, за да се увери, че те се увеличават, отколкото намаляват.

Ограничения на отчета за паричния поток:

Отчетът за паричните потоци има и няколко ограничения:

Той не замества отчета за доходите, тъй като се фокусира само върху промените в паричните средства. За разлика от това отчетът за доходите е важен, тъй като предоставя информация за рентабилността на една компания.

Също така отчетът за паричните потоци няма да представи нетния доход на дружеството за отчетния период, тъй като не включва непарични позиции, които се вземат предвид в отчета за доходите, следователно той не оценява рентабилността на една компания, тъй като не взема предвид всички разходи или приходи.

Като за финал можем да обобщим, че отчетът за паричните потоци е основен финансов отчет за всеки бизнес, тъй като предоставя критична информация относно входящите и изходящите парични потоци на компанията.Той показват началните и крайните парични салда за определен период от време и посочват откъде идват промените (т.е. оперативни дейности, инвестиционни дейности и финансови дейности). Тази информация позволява на предприятията да прогнозират бъдещи нужди от парични средства, да вземат информирани инвестиционни решения и да проследяват действителното представяне спрямо заложените в бюджета цели. Този отчет обаче има и своите ограничения. Като едно от основните е липсата на фокус върху рентабилността. Следователно винаги трябва да се използва в унисон с отчета за доходите и баланса, за да се получи пълен финансов преглед на компанията.

Александър Кирилов
Александър Кирилов